Romul.pl

Yacht Charter


Poniżej zamieszczamy ogólne warunki czarteru naszego partnera: Adriatic Charter.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi, wiedza na ich temat pomaga uniknąć nieporozumień i gwarantuje komfort świadomego planowania swoich wakacji. 

 

OGÓLNE WARUNKI CZARTERU ADRIATIC CHARTER - AGENT: ROMUL.PL
1. CENA CZARTERU Cena obejmuje czarter jachtu wraz z wyposażeniem. Ceną nie są objęte opłaty portowe, podatki turystyczne i koszty paliwa.
2. WARUNKI PŁATNOŚCI Jacht wraz z kompletnym wyposażeniem można przejąć pod warunkiem uregulowania w wyznaczonym terminie wszystkich płatności (50% przy rezerwacji, reszta najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem terminu czarteru). Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpłynięcia środków na konto agenta ROMUL.PL.
3. WARUNKI REZYGNACJI Z CZARTERU Jeśli czarterujący z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z czarteru, może on, jeśli zechce, po
uprzednim porozumieniu się z firmą czarterową, scedować swoje prawa i płatności na inną osobę. Jeśli tego nie zrobi, koszty rezygnacji zostaną potracone z wpłaconej zaliczki w następujący sposób:
- 30% ceny czarteru w przypadku rezygnacji na 2 miesiące przed rozpoczęciem terminu czarteru,
- 50% ceny czarteru w przypadku rezygnacji na 1 miesiąc przed rozpoczęciem terminu czarteru,
- 100% ceny czarteru w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem terminu czarteru. Jeśli rezygnacja nastąpiła z powodów obiektywnych (śmierć członka rodziny, poważne uszkodzenie ciała, wojna lub inne) wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona, lecz firma czarterowa odda jacht do dyspozycji czarterującego w innym wolnym terminie lub w następnym sezonie.
4. PRZEJĘCIE JACHTU Firma czarterująca odda do dyspozycji czarterującego kompletnie wyposażony jacht z pełnym zbiornikiem paliwa, w pełni sprawny i oczekuje oddania jachtu w takim samym stanie. Jacht zostanie przekazany czarterującemu w ustalonym dniu i w ustalonym miejscu, w godzinach między 17.00 a 21.00. Jeśli czarterujący nie odbierze jachtu w ciągu 48 godzin, firma czarterująca ma prawo anulować umowę czarteru. Jeśli firma czarterowa nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu dostarczyć umówionego jachtu czarterującemu w ustalonym miejscu i o ustalonym czasie, przez okres dłuższy niż 24 godziny od planowanego terminu przejęcia jachtu, lub podstawić w jego miejsce innego, takiego samego lub lepszego jachtu, czarterujący ma prawo anulować umowę i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. Firma czarterująca zwróci wyłącznie pobrane opłaty czarterowe, wszelkie inne formy rekompensaty nie są możliwe. Przejmując jacht czarterujący zobowiązany jest dokładnie sprawdzić jego stan i ekwipunek, zgodnie z wykazem wyposażenia. Ewentualne ukryte wady jachtu lub jego wyposażenia, które nie zostaną zgłoszone firmie czarterowej w momencie przejmowania jachtu, jak również uszkodzenia, które ujawnią się po przejęciu jachtu, nie dają czarterującemu prawa do obniżenia ceny czarteru. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, kontynuacja rejsu jest niemożliwa i nie da się uniknąć opóźnienia w zwróceniu jachtu, należy poinformować o tym firmę czarterową w celu otrzymania dalszych instrukcji.
Czarterujący ponosi wszelkie koszty firmy czarterowej, wynikłe w skutek przedłużenia czarteru jachtu, spowodowanego złą pogodą. Dlatego też, zaleca się staranne zaplanowanie trasy rejsu. Jacht powinien obowiązkowo znaleźć się w porcie przekazania wieczorem, w dniu poprzedzającym dzień zdania. Wyjątki możliwe są tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody firmy czarterowej. Firma czarterowa ma prawo nie wydać czarterującemu jachtu, jeśli w ocenie jej przedstawiciela, czarterujący lub osoba prowadząca jacht w jego imieniu, w jakikolwiek sposób nie posiadają kompetencji lub uprawnień do prowadzenia jachtu. W tej sytuacji czarterujący nie może oczekiwać zwrotu kosztu czarteru. Firma czarterowa może odpłatnie udzielić szkolenia czarterującemu.
5. KAUCJA Podczas przejmowania jachtu, należy zdeponować kaucję, w wysokości podanej w cenniku. Jeśli czarterujący zwróci jacht w dobrym stanie i w ustalonym czasie, kaucja zostanie zwrócona bez potrąceń. Kaucję należy wpłacić także, jeśli czarterujący czarteruje jacht wraz ze skipperem. Koszty wynikłe z niedbalstwa załogi lub/i zagubienia elementów wyposażenia jachtu pokrywa czarterujący.
6. UBEZPIECZENIE Jacht jest ubezpieczony od roszczeń poszkodowanych osób trzecich (OC) i od szkód wynikłych z działania siły wyższej, do wysokości wartości jachtu określonej w polisie. Jeśli podczas rejsu wystąpi szkoda, którą czarterujący nie ma być obciążony (w wyniku normalnej eksploatacji jachtu lub w przypadku przekroczenia sumy gwarantowanej), powinien on skontaktować się z firmą czarterową, w celu otrzymania zgody na naprawę i instrukcji naprawy jachtu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń oraz w przypadku, gdy w wypadku brała udział inna łódź, czarterujący zobowiązany jest złożyć raport, dotyczący tego zdarzenia, w najbliższym biurze władz portowych oraz sporządzić protokół (opisać przebieg wypadku, oszacować straty), dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie firmę czarterową. Jeśli czarterujący nie dopełni tych obowiązków, może zostać w pełni obciążony kosztami wypadku. Zniszczenia żagli nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, więc czarterujący ponosi wszelkie koszty ich naprawy. Podobnie będzie w przypadku awarii silnika spowodowanymi brakiem oleju. Czarterujący zobowiązany jest sprawdzać poziom oleju w silniku codziennie. Rzeczy osobiste załogi nie są ubezpieczone i zaleca się ubezpieczyć je we własnym zakresie. Załoga jest objęta ubezpieczeniem.
7. OBOWIĄZKI CZARTERUJĄCEGO Czarterujący zobowiązany jest żeglować w obrębie chorwackich wód terytorialnych. W pozostałych przypadkach wymagane jest specjalne zezwolenie i certyfikat. Czarterującemu nie wolno podnajmować jachtu osobom trzecim, żeglować w nocy w niebezpiecznych warunkach i naruszać powszechnych zasad dobrej praktyki morskiej, przepisów i prawa. Liczba osób na pokładzie powinna być zgodna z liczbą osób na liście załogi. Czarterujący bierze na siebie odpowiedzialność za konsekwencje niewywiązania się z powyższych obowiązków. Czarterujący lub dowodzący jachtem deklaruje, że posiada wszystkie umiejętności nawigacyjne i ważny patent uprawniający do żeglowania po pełnym morzu oraz licencję radiową, które należy przedstawić firmie czarterowej. W przypadku awarii jachtu lub jego wyposażenia, czarterujący zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie firmę czarterową, telefonując na któryś z numerów firmy czarterowej, znajdujących się w dokumentacji jachtu. Po powiadomieniu firma czarterowa zobowiązana jest usunąć awarię.
Jeśli firma czarterowa usunie awarię w ciągu 24 godzin, klient nie ma podstaw do żądania zwrotu pieniędzy. Numery telefonów, które można użyć dla zawiadomienia o awarii znajdują się w dokumentach jachtu. Czarterujący zobowiązany jest powiadomić władze i firmę czarterową w przypadku: zagubienia jachtu lub jego wyposażenia, jeśli dalsza żegluga jest niemożliwa lub gdy załoga została wyokrętowana, jacht zawłaszczony albo padł ofiarą rozboju lub dalsza żegluga została zabroniona przez władze państwowe lub inne osoby. Jeśli czarterujący zaniedba swoje obowiązki, będzie w pełni odpowiedzialny, za wszystkie konsekwencje z tego wynikające.
8. SKARGI Rozpatrywane będą tylko pisemne skargi podpisane przez obie strony, podczas zwracania jachtu firmie czarterowej.
9. SPRAWY SPORNE Wszelkie możliwe nieporozumienia lub rozbieżności, których nie będzie można załatwić polubownie, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy czarterowej w Zadarze.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.